Energiaaudit

Energiaaudit ABauditist

Energiaaudit ABauditistEnergiaaudit on protseduur, mis selgitab, kuidas kasutatakse energiat, millised on võimalikud energiasäästumeetmed ja kuidas saab auditiobjektil energiat säästlikumalt kasutada.

Energiaaudit annab ülevaate hoone tehnilisest seisukorrast ja energiakadudest. Energiaaudit toob esile renoveerimistööde prioriteedid koos energiasäästu ja tasuvusarvutustega.

Energiaauditit võib vaadelda ka osana hoone seisukorra uurimisest, mille eesmärgiks on kindlaks teha hoone energeetiline ja tehniline olukord. Olukorra uuringuna on energiaaudit kasulik vahend, mis aitab koostada hoone pikaajalist renoveerimise kava.

Auditeerimisaruande põhjal saab kergesti koostada hoone energiakvaliteedi teatist, hoone energiasertifikaati või omistada hoonele vastaval tasemel energiamärgistus. Need dokumendid on väärtuslikud hoone müümise korral.

Energiaauditi tulemuseks on loetelu energiasäästumeetmetest ja abinõudest hoones energiasäästu saavutamiseks. Soovitatud energiasäästumeetmeid rakendades, võib hoone valdaja vähendada energiale ja muudele kuluartiklitele tehtavaid kulutusi.

Mis on energiaaudit?

Energiaaudit on protsess, mille käigus tehakse kindlaks, kui palju ja kust kaudu energia hoonest kaob. Selle käigus luuakse energia bilanss, mis näitab meile, kui palju on kaod akende, kui palju katuse jne kaudu. Kui antud arvutused on tehtud ja meil on selge, et näiteks akende kaudu kaob meil aastas X MWh energiat aastas, siis on juba võimalik täpsemalt teha ka tasuvusarvutusi. Teha arvutus, et kui vahetame aknad uute oluliselt energiasäästlikema akende vastu, siis kui palju oleks meil võimalik energiat aastas säästa. Seda teades, saame kergesti leida, kui palju uute akendega oleks võimalik ka rahaliselt kokku hoida. Võttes ka nüüd arvesse akende vahetuse hinna, saame juba kätte ka tasuvusaja. Ehk kui pika aja jooksul võiksid Uued aknad ennast ära tasuda.

Siin oleme toonud ka ühe näidise, kuidas näeb välja üks meie poolt pakutavatest säästumeetmete pakettidest. Saavutatav säästu % on mujal juba eelnevalt kokku arvutatud. Sellel näidisel on näha konkreetsed tööde soovitused.

Energiaauditi sääst

Energiaauditi tegemise käigus ongi kõige keerulisem ja ajamahukam alati antud bilansi paika saamine – meil peavad klappima omavahel tarbimisandmed ja samuti ka piirete arvutused. Kuid samas on see kõige olulisem kogu töö juures. Sest väga tihti puutume kokku olukorraga, kus hoone omanik on asunud mingeid töid tegema ja pärast avastanud, et loodetud energiasäästu ei ole saavutatud. Liiga tihti usutakse nö rusikareegleid, et mingi piirde kaudu kaob x% soojust. Kuid kui neid arvutustega ei kontrollita, siis võib tulemuseks olla energiasääst, mille tasuvusaeg ületab antud tööde normaalset eluiga. Just eelnevalt toodud akende näide on tänapäeval üks üsna levinud väärarusaam, et akende vahetusega saab väga palju energiat kokku hoida. See vastab tõele, kui kasutusel ei ole pakettaknad. Kuid kui aknad on juba kunagi vahetatud pakettakende vastu, siis tihti leiame energiaauditite käigus, et vahetades küll aknad uute kolmekordse paketiga akende vastu, õnnestuks vähendada küll akende kaudu kadusid ligi 50%. Kuid kui enne oli näiteks eramul kogu aasta jooksul akende kaudu kadu 6MWh soojusenergiat aastas ja me vähendame seda 3MWh võrra, siis võttes ka soojusenergia maksumuseks näiteks 100€/MWh, siis aastas õnnestuks kokku hoida 300€. Kui nüüd akende vahetus läheb maksma 9000€, siis see tähendab, et lihttasuvusaeg on 30 aastat – ja see on juba üsna piiripealne olukord.

Näitena on järgnevalt toodud ühe hoone koostatud bilanss – nii graafiliselt kui ka tabeli kujul.

Energiaaudit - bilanss

 

Energiaauditi käigus koostatud bilanss

Energiaauditi käigus leiame meie just ülesse ja paneme järjekorda, millised on kõige mõistlikumad ja tasuvamad tööd, mida teha ja millises järjekorras.

Miks on energiaauditit tarvis?

Nagu juba eelnevalt kirjas oli, siis energiaauditit on tarvis selleks, et leida kõige mõistlikumad ja tasuvamad kohad, kus oleks mõistlik energiat kokku hoida. See on eriti oluliine sellisel juhul, kui ei ole vanemal majal võimalik näiteks korraga teha täis renoveerimist ja tuleb töid teha etappide kaupa. Kuna auditi käigus vaatame ka üldist tehnilist olukorda, siis arvestame kindlasti ka sellega kriitilisuse hindamisel ja soovituste andmisel. Kui näiteks katus on viletsas olukorras, siis isegi kui kuskilt mujalt saaks kiirema tasuvusajaga säästu, siis anname ikka soovituse enne katuse tööd ära teha ja seal vastavad soojustused teha ja alles siis edasi liikuda. Kuna teostame erinevatele hoonetele ka pidevalt ainult tehnilisi hindamisi, siis omame kogemust ka hoonete üldise hinnangu andmisel.

Ka kortermajade puhul on energiaauditit tarvis siis, kui ei tehta täit renoveerimist vaid ühistu on otsustanud järge mööda töid teha. Ka siis leiame energiaauditi käigus just need kõige olulisemad kohad, millele ühistu peaks tähelepanu pöörama. Täiesti eraldi on uute energiaauditite klientidena hakanud tulema juba umbes 15 aasta vanused majad. Paljude meelest uued hooned, kuid siiski omade probleemidega. Ka ligi 15 aastat tagasi ehitatud hoone on oma vanusega jõudnud nii kaugele, et tuleb hakata vaatama, milliseid suuremahulisi töid tuleks hakata tegema. Ka on antud hooned enamasti ehitatud veel enne seda, kui hakkasid kehtima energiatõhususe miinimumnõuded ja nii on nende hoonete energiatarve ikka suur, võrreldes täiesti uute hoonetega või isegi vanade kortermajadega, mis on täielikult renoveeritud. Ka sellisel puhul aitab energiaaudit leida need kõige mõistlikumad tööd, mida oleks tarvis ette võtta, koos soovituslike järjekordadega. Sellisel puhul pöörame üsna suurt tähelepanu just ka hoone elueale ja kui kaua mingi sõlm veel peaks normaalselt vastu pidama. Nii võime anda näiteks soovituse katla vahetuseks, sest katla eluiga hakkab lähenema lõpule ja uus katel annaks ka energia kokkuhoidu. Kuid need on ainult mõned näited.

Kirjeldatud näidete puhul on tihti energiaaudit vajalik dokument ka pankade juures, kui soovitakse rahastada töid pangalaenuga. Eriti ühistute puhul tahavad pangad veenduda, et antud tööd on tõesti vajalikud ja annavad ka soovitud säästu. Ka soovivad pangad veenduda, et selliste osaliste tööde teostamisel, ka tööd vastavad energiatõhususe nõuetele. Ning energiaaudit on just selline sõltumatu dokument, mis seda näitab. Lisaks – kuna audit sisaldab ka üldist tehnilist hinnangut, siis saab pank ka info, et antud tööd on tõesti tehniliselt ka võimalikud.

Millal ei ole mõtet energiaauditit tellida?

Energiaauditit ei ole mõtet tellida, kui plaan on teha korraga täis renoveerimine. Sellisel juhul tõendatakse juba eraldi projektipõhise energiamärgise arvutusega, kui palju on tulevikus hoone eeldatav energiatarve. Seega, kui plaan on tõesti korraga teha täielik renoveerimine – maja soojustamine kogu ulatuses, küttesüsteemide vahetus, avatäidete vahetus, siis ei ole mingit mõtet enne energiaauditit tellida. Pigem tellige kohe korralik projekt, koos korraliku energiamärgise arvutusega.

Energiaauditi hind

Energiaauditi hind sõltub mitmest asjaolust. Meie jaoks on üheks kõige tähtsamaks osaks – kas ja kui palju on olemas jooniseid. Kuna energiaauditi puhul arvutatakse kaod välja välispiirete sisemiste mõõtude järgi, siis on oluline meil suuta kokku arvutada mitu m2 on seinu, mitu m2 aknaid jne. Kui on mingid mõõtudega joonised olemas, siis saame neid kas täiendada ja kontrollida. Kuid kui mingeid jooniseid ei ole, siis seda rohkem peame kohapeal mõõtusid võtma ning siis sõltub juba objekti suurusest ka ajamaht. Väiksel objektil ei ole probleemi kiiresti teha lihtne joonis ja seinad kõik üle mõõta, kuid suurema ja keerulisema objekti puhul võib see üsna arvestatav ajakulu olla.

Ka tuleb loomulikult arvestada kaugusega. Tegutseme peamiselt Põhja-Eestis, siis mida kaugemale meil Keilast tuleb sõita, siis see mõjutab ka hinda. Sisuliselt oleme energiaauditeid teinud kuni Kesk-Eestini – sealt kaugemale läheb kahjuks sõidule kuluv aeg juba nii pikaks, et üksiku objekti puhul ajaks see hinna ebamõistlikult suureks. Nimelt tuleb energiaaditi käigus kohal käia mitmeid kordi – mõõtmiseid tegemas, sisekliima mõõtmiseid teostamas, termograafiat vajadusel. Ehk sõltuvalt objektist on vahel kohal käidud ka kuni kümme korda. Kuid peame oma hinda selle sõiduaja ja samuti sõidu kulud kõik sisse arvestama. Ja just sellel põhjusel me väga kaugeid objekte enamasti ei võta auditeerida vaid soovitame otsida oma piirkonnast mõni energiaaudiitor. Energia audiitoreid on praktiliselt igas maakonnas.

Oleme oma põhihinnad ka meie Hinnakirja lehel välja toonud.

Mida on vaja teada energiaauditi tellimisel

Energiaauditi puhul tuleb arvestada, et ka hoone omanikul või haldajal on ka üsna suur roll meie töös. Kõigepealt tarbimisandmete kogumisel – sest enamasti ei saa meie neid kuskilt võrguettevõtetest küsida ja eraldi igale poole volitust pole ka mõtet teha (mõned ettevõtted ei aktsepteeri ka tavalist volitust).

Energiaauditi puhul on meil tarvis viimaste aastate tarbimisandmeid. Kõige parem oleks viimase kolme täisaasta andmed, kuid võib ka vähem olla. Ehk kui palju energiat kokku hoonesse läinud on. Olgu selleks siis kütuse kogus või kaugkütte kogus. Lisaks ka elektrienergia tarve ja ka tarbevee kulu. Kortermajade puhul tekib tihti küsimus, et kuidas ühist saab kogu hoone elektritarbe, kui igal korteril on eraldi elektri leping. Siis tuleb ühendust võtta oma võrguettevõttega (enamikes kohtades valdavalt Elektrilevi) ja nemad väljastavad siis juhatusele kogu hoone koondaruande.

Ka eelnevalt mainitud detailne info hoone kohta. Selle põhjal koostame siis juba energeetilise bilanssi, kus peab klappima hoonesse tulnud energia kogused ja arvutuslikud kao kohad. Lisaks viime kohapeal läbi ka piirete termokaameraga kontrolli, et saaksime täpsema info, kui suur osakaal on külmasildadel. Lisaks uurime hoonet igalt poolt ja püüame analüüsida, mis renoveerimistöid juba on tehtud või mis ehitusviise ja lahendusi on kasutatud.

Et hinnata sisekliima olukorda ja kui palju kulub energiat õhuvahetuse peale, teeme lisaks ka erinevaid sisekliima mõõtmiseid nädala jooksul. Et näha, milline on ruumides keskmine temperatuur ja kuidas CO2 tase muutub. CO2 taseme analüüs näitab meile, kui tõhus on ventilatsioon ja kui kiiresti õhk ruumides vahetub. Seda loomulikult siis nendes ruumides, kus ka inimesed viibivad. Järgnevalt on toodud näide sisekliima mõõtmise tulemustest ühes korteris. Sinine joon on CO2 ja normaalseks loetakse umbes 1000ppm-i CO2 sisaldust.

Energiaauditi sisekliima mõõtmised

Tühjana püsivast korterist saame vaid temperatuuri infot, mida kasutada.

Kõikide nende tegevuste juures on meil tarvis ka omaniku või korteriühistu esindajat juurde, kes aitab meid vajalike ligipääsude ja vajadusel ka inimestega suhtlemisel.

Millal on parim aeg energiaauditi tegemiseks?

Üldjuhul on parim aeg energiaauditi tegemiseks talv. Sest just siis saame kõige paremini hinnata küttesüsteemide toimimist. Ka saame külmal ajal teha termokaameraga uuringuid. Energiaauditite tegemist reguleeritavas määruses on antud nõue, et ööpäeva keskmine välistemperatuur peab olema alla 5C. Kõige parem, kui temperatuur on veelgi madalam. Seoses viimaste aastate Eesti talvedega on kõige parem aeg energiaauditite tegemiseks tavaliselt oktoobrist-märtsini. Kusjuures nii oktoober kui ka märts on juba sellised piiripealsed kuud. Märtsis hakkab just järjest kõrgemalt käiv päike näiteks termokaameraga kontrolle segama. Oktoobris võib aga tihti olla veel temperatuur liiga kõrge.

Kuid kui oktoober kuni märts on parimad kuud energiaauditi teostamiseks, siis tööde tellimist ei tohiks kindlasti sellesse aega enam jätta. Sest hakates siis alles hinnapäringuid tegema võib tööde järjekord juba nii pikk ees olla, et tuleb hinnapakkumist tehes juba kohe hoiatada, et töödega saaks alustada alles järgmisel kütteperioodil. Seega, kui on huvi energiaauditi tellimiseks, siis tuleks sellele juba suvel mõtlema hakata. Vahest saab ka juba suvisel ajal mõningate töödega alustada – näiteks mõõtude võtmisega ja osaliste tarbimisandmete põhiste arvuutustega.

Energiaauditi miinimumnõuded

Seda küsimust vahest ikka esitatakse, et millised on energiaauditi miinimumnõuded. Enamasti aetakse aga segamini see energiatõhususe miinimumnõuetega, mis on täiesti teine teema. Energiatõhususe miinimumnõuded määravad ehitamise kvaliteedi ja milline võib uusehituse või oluliselt rekonstrueeritava hoone energiatarve olla. Energiaauditite miinimumnõudeid otseselt ei ole. Teatud osas reguleerib energiaauditite koostamist Majandus- ja taristuministri määrus “Elamu energiaauditile esitatavad nõuded“. Ka seal on põhilised asjad kõik välja kirjutatud, mida energiaaudit peab sisaldama, kes seda teha võivad ja millised uuringud tuleb vähemalt läbi viia.

Kortermaja energiaaudit

Kortermajade energiaauditite puhul küsime alati esmalt, mis põhjusel energiaauditi soovite tellida. Tihti – kuigi nüüd järjest vähem, oleme saanud vastuse, et soovitakse kasutada Kredexi toetust. Kredexi toetuste nõuetes pole enam ammu energiaauditite nõuet, seega oleme alati seda selgitanud. Nagu ka eespool on juba kirjutatud – energiaaudit on kõige vajalikum siis, kui ühistu tahab saada sõltumatu hinnangu ja soovitused, kuidas energiat kokku hoida ja millises järjekorras võiks töid teha. Samuti on järjest rohkem selliseid korterelamuid, mis on piisavalt uued, et nad ei lähe Kredexi toetuste alla, kuid energiatarve on siiski üsna suur ja vaja oleks leida lahendusi ja võimalusi, kuidas oleks mõistlik energiat kokku hoida.

Eramaja energiaaudit

Eramaja energiaaudit ei erine oma olemuselt kortermaja energiaauditist. Lihtsalt eramaja energiaaudit on üldjuhul natuke kiiremini teostatav, sest mõõtmiseid ja külastusi on vaja vähem teha, kui suurema hoone puhul. Kui teid huvitab eramaja energiaaudit, siis nende baashinna leiate meie Hinnakirja lehelt. Nagu juba eelnevalt kirjas oli, siis hind sõltub väga palju sellest, kui kaugel asute Keilast. Kuid muidu – eramaja energiaauditi käigus teeme kõik samad tööd ja tegevused nagu ka varasemalt kirjas on.

Kuid vahest on antud audit tundunud liiga kallis ja mahukas ja sellel põhjusel pakume ka täiendatud energiamärgise väljastamist, koos ülevaatusega ja lihtsate nõuannetega. Selline töö on oluliselt soodsam, kui täiemahuline energiaaudit.

Muu hoone energiaaudit

Muude hoonete puhul tuleb alati vaadata, mis hoonega tegu. Ühiskondlikele hoonetele kehtivad ühed nõuded energiaauditile ja tööstushoonetele teised. Ka kutsetunnistustega on piiritletud, mis hoonetele millise tasemega energiaaudiitor tohib teha. Meie oleme Abauditis keskendud ainult eramutele ja kortermajadele. Seega üldjuhul muude hoonete energiaaudititega meie ei tegele. Kuigi vahest osaleme mõne suurema projekti raames ka nende auditite teostamisel.

Energiaauditi kohustus

Energiaauditite kohustus on ainult suurettevõtetel. Eramajadel ja kortermajadel ei ole hetkel ühtegi nõuet, et energiaaudit tuleks tellida. Kuid siin aetakse tihti segamini energiamärgis ja energiaaudit. Kui energiamärgis on praktiliselt kõigil hoonetel kohustuslik, kui müüakse või üüritakse seda. Kuid kui teil pole plaanis hoonet müüa ega välja üürida, siis pole ka energiamärgis kohustuslik. Ja ka isegi müügi või üürimise korral – kui vastaspool energiamärgist ei nõua, siis on lubatud ikka lepinguid teha. Kuid energiaaudititega pole elamutel hetkel küll mingit kohustust.

Energiaauditite teostamise kogemused

ABauditi meeskonnal on kogemus energiaauditite tegemisel alates 2009 aastast. Energiaauditeid oleme teostanud nii elumajadele kui ka koos partneritega ühiskondlikele hoonetele nii Eestis kui ka Soomes. Aastaid oleme energiaauditeid teinud ka Eestis erinevatele kortermajadele ja ka mõningatele ühiskondlikele hoonetele. Lisaks on viimasel ajal lisandunud ka eramajade kliendid, kes on teadustanud, et energiaauditi abil on oluliselt lihtsam planeerida edasisi renoveerimistöid.

 

Milleks energiaaudit vajalik on?

Energiaauditi abil on Teil võimalik saada täpne ülevaade, milline on Teie maja energiakasutus ja kust kaudu energia kaob. Oleme koostanud spetsiaalse lehekülje Energiaauditi Korduma Kippuvad Küsimused, kust leiate loodetavasti vastused enamustele oma küsimustele.

Kuidas energiaauditit tellida?

Energiaaudit ABauditistEnergiaauditi tellimiseks saatke meile e-mail või helistage – kontaktid leiate Kontaktide lehelt. Andke meile auditeeritava maja aadress ja siis saame teha Teile vastava hinnapakkumise. Hinnapakkumise saadame Teile üldjuhul paari tööpäeva jooksul. Sele käigus kontrollime eelnevalt üle ehitusregistri andmed Teie hoone kohta.