Hoone tehniline audit

Hoone tehniline audit ehk ehitise audit

Hoone tehnilise auditi käigus kontrollitakse erinevaid süsteeme ja esitatakse selle kohta raport. Meil on kasutusel spetsiaalne kontrollnimekiri, mille alusel oma tööd teostame. Antud kontrollnimekiri vastab Ehitise Ekspertiisi Aktile, kuid on tunduvalt põhjalikum ja ülevaatlikum. Oleme oma vormi välja töötanud lisaks Eestis levinud ekspertiiside aruannetele ka mujal maailmas levinud “Home Inspection” aruannetele.

Tehniline audit on soovitatav kindlasti tellida enne uue maja ostmist. Nii saate sõltumatu hinnangu plaanitava ostu kohta ja teate, milliste remondi ja hoolduskulutustega tuleb teil lähematel aastatel arvestada. Meie ülevaatuse käigus kontrollitakse üle järgmised hoone osad ja süsteemid:

 • Krunt, ligipääsu teed, vundament
 • Hoone üldine välisilme ja kattematerjalid
 • Kõrvalhooned
 • Katus
 • Garaaz/panipaigad
 • Põhikonstruktsioonid
 • Pööning ja kelder
 • Veevarustus süsteemid
 • Kütte ja jahutussüsteemid
 • Ventilatsioonisüsteemid
 • Elektrisüsteemid

Tehnilise auditi eesmärk on anda võimalikult hea ülevaade objektist. Selle abil saab infot, millistes süsteemides oleks vaja teha parandustöid ja millise olulisusega need on.

Tehniline audit võtab üldjuhul kohapeal aega 2-3 tundi, selle käigus kontrollitakse visuaalselt auditeeritavat objekti, küsitletakse omaniku, tehakse pilte, kontrollitakse dokumentatsiooni. Peale seda koostatakse spetsiaalne raport, mis esitatakse Tellijale.

Ehitise audit kasutusloa taotlemisel

Seoses ehitusseaduse nõuetele, tuleb Teil tellida ka ehituse tehniline audit, kui:

 • Tegu on ebaseadusliku ehitisega – sõltuvalt omavalitsusest võidakse ebaseaduslikuks ehitiseks pidada hoonet, mis ei ole ehitatud vastavalt ehitusloale. Näiteks oleme kokku puutunud olukorraga, kus akende jaotus on muutunud ja seda loetakse ebaseaduslikuks ehituseks või on kaks vintskappi omavahel juba ehituse käigus omavahel ühendatud ja nii moodustunud üks suur vintskapp. Ehk on tekkinud olukord, kus on ehitatud teisiti, kui nägi ette väljastatud ehitusluba. Ja kuna ebaseadusliku ehituse korral loeb ehitamise ajal kehtinud seadused ja nõuded, siis on mitmeid kordi olnud olukordi, kus praeguse seaduse järgi ehitusluba poleks vaja, kuid kuna vanasti oli vaja, siis loetakse ikka ebaseaduslikuks ehituseks. Ja siis on tarvis ehitise auditit, et anda sõltumatu hinnang, et hoone vastab sellel ajal kehtinud nõuetele. Ja samas oleme kokku puutunud ka omavalitsustega, kes lasevad ka täiesti ilma igasugu ehitusloata hooned lihtsalt tavapärase tagantjärgi menetlusega ära seadustada. Ehk kui teil on kahtlus, et teil võib vaja minna ehitise auditit, siis kindlam on enne kohaliku omavalitsusega läbi rääkida ja olukord ära täpsustada. Siis selguvad täpsed nõuded, mida vaja on.
 • Puudub ehitusdokumentatsioon – teine kõige levinum põhjus, miks ehitise auditit tarvis on. Kas on ehitaja kadunud ja dokumente ei antud üle või olete ise ehitanud ja pole korrektselt ehituspäevikut täitnud ning kõiki ostetud materjalide andmeid alles hoidnud. Ka siis võib kohalik omavalitsus nõuda ehitise auditit, kus sõltumatu insener kinnitaks, et on ehitatud vastavalt nõuetele ja kasutatud õigeid materjale.

ABAUDIT saab Teile pakkuda ehitustehnilist auditit üldkonstruktsioonilisele osale ja samuti vajaliku projektdokumentatsiooni koostamist. Kahjuks ei ole meie pädevuses hetkel tuleohutus auditi teostamine ja samuti elektrikontrolli teostamine. Kui kohalik omavalitsus nõuab ka tuleohutuse auditit ja Teil on puudu ka elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus, siis need tööd tuleb eraldi tellida lisaks. Lisaks tuleb Teil arvestada, et kui Teie hoones on näiteks gaasipaigaldis, siis võib ka gaasipaigaldis vajada kontrolli.

Millest sõltub hoone tehnilise auditi hind?

Tihti küsitakse meilt, et millest sültub tehnilise auditi hind. Hind sõltub peamiselt järgmistest asjaoludest:

 • Kas on olemas ehitusprojekt ja kas on ehitatud vastavalt projektile
 • Kas on väljastatud ehitusluba
 • Kui kaugel asub ehitis Tallinnast
 • Kas on olemas materjalide loetelu või tuleb teostada ka konstruktsioonide avamisi
 • Kui kiiresti tehnilist auditit vaja on

Materjalide osas on eriti oluline kõik tuleohutusega seotud materjalide andmed.  Ehk tulekolletes kasutatud materjalid – nende kohta peab olema paberid või kui need on puudu, siis tuleb  tellida tuleohutus audit koos küttekolde uuringuga, mis väljastab vastava paberi, et küttekolle on ehitatud ohutult ja tulekindlatest materjalidest.

Vaata lähemalt meie ehitise auditi hinda Hinnakirja lehelt.

Mida ehitise auditi jaoks vaja läheb?

Selleks, et ehitise audit võimalikult vähe üllatusi valmistaks ja meil oleks vaja võimalikult vähe kuskilt konstruktsioonide avamisi teha (ka sellega on kogemus, kus omavalitsuse ametnik nõudis pilte konstruktsioonide avamistest ja seinte sisest olukorda, hoolimata sellest, et tegu oli moodulmajaga) on hea, kui panete kokku materjalid, mis teil hoone kohta on. Siia kuuluvad:

 • Igasugune olemasolev projektdokumentatsioon. Isegi, kui antud dokumentatsioon ei vasta enam täiesti olemasolevale olukorrale
 • Igasugused pildid ehituse käigu kohta. Mida rohkem pilte on, seda parem. Kõige paremad on pildid, mis tehtud ehituse erinevates etappides. Ka need, kus oma perega olete ehitust käinud vaatamas – meid ei huvita inimesed, vaid taustaks olevad konstruktsioonid.
 • Igasugused arved ja saatelehed materjalide kohta, mida on kasutatud. Olgu nad kui kortsus ja mustad tahes.
 • Teised juba tellitud auditid (gaasipaigaldise audit, elektriaudit, tuleohutuse audit) – kuna üldine ehitise audit peab kajastama neid kõiki, siis peame ka nende tulemused sinna kirja panema. Meie audit annab omavalitsuse jaoks viimase lõpliku hinnangu, et kas kõik vastab nõuetele.
 • Aega ja võimalust hoonega tutvuda. Sõltuvalt ehitise vanusest ja olukorrast võime kohal käia ka mitu korda. Kuid vahest piisab ka ühest korrast.