Energiamärgise KKK

Energiamärgise abil saate valida säästlikuma kodu

Energiamärgis abauditist„Alates 1. jaanuarist 2009 on inimestel, kes soovivad projekteerida uut eluaset, osta või üürida maja või korterit, õigus nõuda hoone energiamärgist. Energiamärgis näitab, kui energiasäästlik on soetatav kinnisvara. Mida kõrgem on hoone energiatõhususe klass (A-st kuni H-ni), seda väiksemad on tulevikus energiaarved.

Energiamärgis on vajalik selleks, et korteri soetaja teaks, millised hakkavad tulevikus olema tema elektri- ja soojaarved. Ei osta me ju autot, ilma et uuriks, kui palju see bensiini võtab. Seega peaks energiamärgis kaasa aitama sellele, et inimesed tunneksid huvi eeskätt energiasäästliku kinnisvara soetamise vastu.“

Mis andmeid on tarvis energiamärgise tellimiseks?

Arvutustel põhineva energiamärgise tellimiseks vajame Teilt viimase kolme aasta (soovitatavalt, kuid võib ka vähem olla) tarbitud ja ka eksporditud (juhul, kui Teil on näiteks päikesepaneelid või tuulegeneraator, mille energiat müüte tagasi võrku) energiate koguseid. Ehk kogu kulutatud gaas, elekter, vesi jne. Lisaks on tarvis loomulikult hoone aadressi, köetavat pindala ja ehitamise või rekonstrueerimise aastat.

Täpsemalt võite lugeda meie eraldi artiklist – Mis andmeid on vaja energiamärgise väljastamiseks

Kui kiiresti energiamärgis väljastatakse?

Energiamärgis väljastatakse ABaudit poolt umbes ühe/kahe tööpäevaga peale seda, kui kõik vajalikud andmed on esitatud. See tähendab, et olemas on kõik tarbimisandmed ja samuti info hoone kohta. Loomulikult peab hoone olema kantud Ehitusregistrisse, et meil oleks võimalik üldse märgis hoonega siduda.

Ma ei ole rahul väljastatud energiaklassiga, mida teha?

Kahjuks ei ole siin midagi teha. Kontrollige üle oma köetav pind ja kas olete ikka õiged andmed esitanud, kuid kui need on õiged, siis tuleb leppida, et Teie maja on sellise energiaerikasutusega. Lisaks arvestage asjaoluga, et kõik tarbimised korrutatakse läbi ka kaalumisteguritega. Näiteks kohalikud taastuvenergia allikate puhul on hetkel kaalumistegur alla ühe, kuid elektri puhul on kaalumistegur kaks. Seega, et saada elektri küttega (siia alla lähevad tegelikult ka erinevad soojuspumbad) head energiamärgise klassi  peab maja olema üsna hea soojapidavusega ja tõesti vähe kulutav.

Mis on energiamärgis?

Energiamärgis on dokument, mis näitab, kui palju hoone või selle osa tarbib aastas energiat köetava pinna ruutmeetri kohta. Arvesse võetakse energia, mis kulub hoone kütmisele, jahutamisele, vee soojendamisele, ventilatsioonile, valgustusele, elektriseadmete kasutamisele jms. Energiamärgis võimaldab seega võrrelda hoone energiatarvet teiste sarnaste hoonete omaga. Olemasoleva hoone märgise koosseisus loetletakse ka meetmeid, mida oleks hoones energia kokkuhoiuks ja sisekliima parendamiseks otstarbekas rakendada. Projekteeritavate hoonete puhul tõendab energiamärgis ka hoone vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele.
Lisaks eeltoodud energiamärgise vormile on eraldi vorm ka külastajate jaoks nähtavale kohale paigaldatavale energiamärgisele. Selline energiamärgis on kohustuslik üle 500-ruutmeetrise kasuliku pinnaga sisekliima tagamisega avalikkusele suunatud hoonetes, nagu näiteks hotellid, kaubanduskeskused, haiglad, kontserdimajad, spordikeskused jmt, samuti riigi ja kohaliku omavalitsuse hoonetes.

Millistel hoonetel peab olema energiamärgis?

Olemasolevad hooned ja hoone osad: Energiamärgis peab olema kõikidel hoonetel või hoone osadel (sh korteritel), mida soovitakse müüa või üürile anda. Müüja või üürileandja peab tehingu toimumisel võimaldama ostjal või üürijal energiamärgisega tutvuda.
Uued hooned: Energiamärgis peab olema kõikidel hoonetel ja energiamärgis tuleb esitada kohalikule omavalitsusele ehitusloa taotlemisel.

Kust saada energiamärgist?

Olemasolevatele hoonetele annab energiamärgise energiaauditeid tegev või energiamärgist väljaandev ettevõtja. Ettevõtjate loeteluga saab tutvuda majandustegevuste registris aadressil http://mtr.mkm.ee/. ABaudit OÜ-l on olemas nii registreering energiamärgiste väljastamiseks kui ka energiaaudititega tegelemiseks.
Uutele hoonetele väljastab energiamärgise projekteerija. Üldjuhul meie vastavaid arvutusi ei tee.

Kes peab tagama, et hoonel oleks energiamärgis?

Uute hoonete puhul, mille projekteerimist alustati 2009. aastal või hiljem, peab projekteerija tagama, et hoone vastaks energiatõhususe miinimumnõuetele ning väljastama selle kinnituseks ka energiamärgise.
Olemasolevate hoonete puhul peab energiamärgis olema kõigil sisekliima tagamisega hoonetel või nende osadel, mis on ostetud või püstitatud pärast 1. jaanuarit 2009. Energiamärgise olemasolu peab tagama hoone omanik.

Kuidas energiamärgis välja näeb?

Praegu kehtiv energiamärgise vorm on järgmine:

energiamargis abauditist

Kuidas energiamärgis väljastatakse?

Energiamärgise väljastamisel teostatakse meie spetsialisti poolt vastavad arvutused ja sisestatakse andmed Ehitusregistrsisse. Energiamärgise arvutuste käigus võetakse arvesse ka erinevate kütuste kaalumistegureid. Kaalumistegur on lisa koefitsent, millega tegelik tarbimine läbi korrutatakse. Kuna suund on võetud taastuvate energiaallikate toetamisele, siis halupuud omavad näiteks kaalumistegurit 0,75. Elekter aga samas omab hetkel kaalumistegurit 2. See tähendab, et Teie elektri tarbimine korrutatakse kahega läbi. Energiamärgise, mis Teile saadetakse genereerib valmis ehitusregistri tarkvara.

Kas energiamärgise väljastamisel võetakse arvesse ka maja ruumala?

Ei. Kahjuks on seadus ja kehtivad nõuded ühesed – arvesse võetakse ainult köetav pindala, mitte aga ruumala. See tähendab, et suurte hallidega või kõrgete majadega hooned saavad üldjuhul viletsama energiamärgise klassi, kui samasuguse köetava pindalaga teised majad. Põhjus lihtne – suurema mahu kütmiseks kulub rohkem energiat. Kuid energiamärgiste puhul võrreldakse just köetavat pindala. Seadusandja põhjendab seda üsna lihtsalt – kui ka ruumi kõrgus on 4,5m – ega sinna siis rohkem inimesi elama ei mahu, kui sama pindalaga 2,5m kõrgusega tuppa.

Kas Kredex arvestab Abauditi poolt väljastatud energiamärgist?

Jah – Kredex peab arvestama iga ametliku vastava kutsetunnistust omava spetsialisti poolt väljastatud energiamärgist ja energiaauditit. Seega seni, kuni ABauditil on olemas vastavad vastutavad spetsialistid on energiamärgised kõigi Eesti ametkondade poolt kehtivad.