Energiamärgis ja energiaaudit abauditist

04/11/2016
by admin
Energiamärgise hind Kredexi eramajade toetuseks kommenteerimine on välja lülitatud

Energiamärgise hind Kredexi eramajade toetuseks

Energiamärgise hind

14. novembrist 2016 aastast hakkab Kredex taas väljastama toetusi ka eramajadele/väikeelamutele. Antud toetuse taotlemiseks on üheksenergiamargis ja energiaaudit abauditist eelduseks, et Teil on olemas energiamärgis antud hoonele. Kredexi toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid on siin:

 • Taotlus (dokumendi avamiseks vajalik vähemalt Adobe Reader versioon 11, programmi allalaadimiseks vajuta siia)
 • ehitusseadustiku kohane ehitusprojekt ja ehitusteatis, välja arvatud juhul, kui vastav informatsioon on kantud ehitisregistrisse;
 • taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete paigaldamise projekt või tehniline kirjeldus;
 • projekteerija  antud hinnang taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete eeldatava aastase energiatoodangu kohta;
 • väikeelamu mõõdetud energiatarbimisel põhinev energiamärgis;
 • rekonstrueerimistööde ja taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete soetamise ja paigaldamise hinnapakkumised (vähemalt 3 võrdlevat, mis on taotluse esitamise hetkel kehtivad);
 • omafinantseeringu olemasolu tõendav dokument (kas laenuotsuse koopia või panga kontojäägi väljavõte, mis kinnitab vajaliku omafinantseeringu olemasolu);
 • paigaldatavate seadmete tootespetsifikatsioonid;
 • vajadusel kohaliku jaotusvõrguettevõtja poolt väljastatud liitumispakkumine. Võrguettevõtja liitumispakkumine ei ole nõutav, kui taastuvenergia toomisseade paigaldatakse piirkonnas, kus jaotusvõrk puudub.

Seoses sellega oleme viimasel ajal saanud järjest rohkem kõnesid energiamärgiste teemal, et kui palju energiamärgis maksab ja kui kiiresti selle kätte saab. Anname siinkohal kohe ka vastused.

Energiamärgise väljastamiseks vajalikud andmed

Selleks, et saaksime väljastada Teile mõõdetud energiatarbimistel põhineva energiamärgise, on meil tarvis järgnevat infot:

 • Hoone täpset aadressi, et saaksime selle Ehitusregitrist ülesse otsida
 • Viimase kolme täisaasta tarbimisi aastate lõikes:
  • elektrienergia kulu
  • vee kulu
  • küttepuude kulu (kui köetakse puudega – andke keskmine aastas kuluv ruumide arv), samuti küttepuude tüüp (segapuit, lepp, kask vms)
  • Muu kasutatud kütuse kulu (brikett, kergkütteõli, pellet vms)
  • Gaasi kulu
 • Info, kuidas valmistatakse sooja tarbevett (elektriboiler, katel vms)
 • Milliseid renoveerimistöd on viimastel aastatel tehtud – lühike info selle kohta, kas on vahetatud aknaid vms
 • Köetav pindala – eriti, kui see erineb ehitusregistri andmetest
 • Teie kontaktandmeid

Palju küsitakse ka, kust need andmed saab. Vee tarbimise annab Teile üldjuhul Teie veeettevõte. Elektrienergia tarbimise saate kõige lihtamalt Elektrilevi või oma võrguettevõtte kaudu. Üldjuhul saab selle iseteenindusest alla laadida. Muude kütuste osas – on soovitatav kogused meelde tuletada, kui arveid pole alles jäänud. Köetav pindala – see on enamasti Teie maja pindala – eluruumid + abiruumid. Köetava pindala alla ei loeta näiteks majaga ühenduses olevat garaazi, kui seda ei köeta. Enamasti peaks köetava pindala info olemas olema ehitusregistris, kuid kui seda seal pole, siis pate arvestama, et küsime seda.

Kui kaua energiamärgise väljastamine aega võtab

Energiamärgise väljastamine võtab aega keskmiselt kolm tööpäeva, eelduseks on, et eelnevalt kirja pandud info on kõik olemas.

Kas energiamärgise väljastamiseks peab energiaaudiitor kohale tulema?

Väga palju küsitakse meilt praegu seda, kas te pate kohale tulema ja maja üle vaatama. Lühike vastus on – ei pea. Kui andmed tunduvad meile tõesed

Palju energiamärgis maksab?

Ja nüüd see kõige tähtsam küsimus, mida küsitakse – palju energiamärgis maksab. Erinevalt teistest, ei hoia meie oma hindu saladuses. Energiamärgise hind praegusel hetkel antud tingimustel on 85EUR. Käibemaksu ei lisandu! Teie energiamärgise väljastab paberitega energiaaudiitor ja energiamärgis lisatakse ehitusregistrisse. Lisaks – usaldame oma kliente – maksate alles siis, kui energiamärgis on ehitusregistrisse lisatud!

 

ABAUDIT – säästame koos

01/11/2016
by admin
Energiamärgise väljastajad kommenteerimine on välja lülitatud

Energiamärgise väljastajad

Kredexi energiamärgise väljastajate info

Täiesti juhuslikult avastasime täna, et nii Kredex kui ka Tehnilise Järelevalve Amet jagavad puuduliku infot energiamärgise väljastajate kohta. Kredexi kodulehel oli üleval link, mis viitas Kutsekojale ja kutsetunnistuste registrile ja seal Energiatõhususe valdkonnale. Täpselt sama infot jagab ka Tehnilise Järelevalve Amet oma energiamärgise infomaterjalis – Hoone energiamärgise infovoldik.

Kogu probleem on juhendis, kuidas Tehnilise Järelevalve Amet õpetab kontrollima, kas isik on pädev energiamärgist väljastama: Väljavõte juhendist: Kontrolli väljastaja pädevust kutseregistrist: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused kutseala > ehitise energiatõhusus.

Kogu probleem tuleneb aga sellest, et Kutsekoja kutseregister peab eraldi arvestust ja registrit osakutsete üle. Seega otsides kutsetunnistuste registrist, ei otsita osakutsetunnistuste registrist, kus on samuti täiesti pädevad ja õigusega isikud, kes võivad väljastada energiamärgiseid ja teostada elamute energiaauditeid.

EKVY lehel on ilus graafiline lisa ka olemas, mis näitab, kes võib erinevaid energiatõhususe töid teostada:

Energiamärgise väljastaja - energiaaudiitor

Siin kohal tuleb tänada Kredexit, kes vastava teate saamisel oma kodulehel Väikeelamute toetusmeetme juures muutis samal päeval juba ära Kutsekojale viitava lingi ja viitab nüüd EKVY lehele, kes väljastab energiatõhususe ala kutsetunnistusi, kes saavad väljastada ka Energiamärgiseid.

Millal Tehnilise Järelevalve Amet oma infomaterjalid energiamärgise kohta uuendab, selle kohta info puudub. Võibolla uuendab Kutsekoda enne oma registrit ja see suudab korraga otsida ka mitmest andmebaasist.

ABAUDITi energiatõhususe spetsialistid

Oleme ABauditis keskendunud just kortermajadele ja eramajadele. Kuigi kogemused võimaldaksid meil ka omandada Energiaaudiitor 6 täiskutse või ka tase kõrgema taseme, tegime ühel hetkel otsuse, et pigem on mõistlik rohkem keskenduda oma põhiturule. Kuna meie põhituruks on korteriühistud ja eraisikud, kes tellivad meilt energiaauditeid, energiamärgiseid või tehnilisi auditeid, siis keskendume just nendele aladele.

Seega on meie poolt väljastatud energiamärgised ja energiaauditid täiesti pädevad ja vastavad Kredexi ja ka teiste asutuste nõuetele.

25/11/2015
by admin
EKKHL-i koolitused 2015 aasta sügisel kommenteerimine on välja lülitatud

EKKHL-i koolitused 2015 aasta sügisel

ABauditi poolt antud koolitused

2015 aasta sügisel sai antud koolitusi EKKHL-i kinnisvara haldajatele ja hooldajatele. Kokku sai antud kolm koolitust kahel erineval teemal.

Esimeseks koolituse teemaks oli Hooldustööde dokumenteerimine, kus sai antud ülevaade erinevate tehnosüsteemide dokumenteerimisest ja päevikute täitmisest. Miks üldse hooldustöid on tarvis dokumenteerida, kuidas seda teha ja millised dokumenteerimise võimalused olemas on. Loodetavasti oli antud koolitusest osalejatele kasu ja nad said ka edasiseks tööks mõningaid näpunäiteid.

Teiseks koolituseks oli Tehnosüsteemide koostöö. Tegu oli tegelikult päris raske koolitusega – ehk just selle ettevalmistuse osa. Kuigi kogemusi on antud teema osas palju, siis probleeme tekitas just see, et kuidas sellist koolitust ülesse ehitada, sest pole konkreetset lähteülesannet. Kui oleks ülesanne, et kuidas ruumikontroller panna tööle teiste samas ruumis olevate süsteemidega – see oleks oluliselt lihtsam koostada ja sellest rääkida. Kuid lõppkokkuvõttes sai räägitud natukene teoreetilist osa, et mida üldse erinevate tehnosüsteemide koostöö all mõista ja kuidas nad teoreetiliselt koos töötavad. Lisaks ka ülevaade enamlevinud süsteemidest, mis praegu koos tööle pannakse ja millised on veel võimalused. Ning lõpetuseks sai kajastatud erinevaid probleeme ja jagatud ka kiireid näpunäiteid, kuidas näiteks energiasäästu lihtsalt ja kiiresti on võimalik saavutada erinevaid tehnosüsteeme koos töötama pannes.

Mõlema koolituse materjalid on ka siia lisatud.

Hooldustööde dokumenteerimine

Tehnosüsteemide koostöö

26/05/2014
by admin
Tehnilise Järelevalve Amet tuletab meelde: Energiamärgis on kohustuslik kommenteerimine on välja lülitatud

Tehnilise Järelevalve Amet tuletab meelde: Energiamärgis on kohustuslik

Hoone müümisel või rentimisel on energiamärgise info kuulutusse lisamine kohustuslik

Tehnilise Järelevalve Amet tuletab meelde, et kinnisvara müügi-, rendi- ja üürikuulutused peavad kohustusliku osana sisaldama informatsiooni hoone energiamärgise või energiaklassi kohta. Selle info puudumine on seaduse nõuete rikkumine.

Energiamärgis on dokument, mis antakse ehitatavale või olemasolevale hoonele. Ehitatava hoone energiamärgise eesmärgiks on anda infot, milline on hoone eeldatav energiavajadus. Olemasoleva hoone energiamärgise eesmärgiks on anda ülevaade hoone tegelikust energiatarbimisest. Nii energiavajadus kui ka energiatarbimine hõlmavad hoone aastast koguenergiat- küte, valgustus, seadmed jms.

Kinnisvara ostjale või rentnikule on energiamärgis väga oluliseks infoks- see näitab, kui suured saavad olema energiakulud hoone ülalpidamisel. Mida parem on hoone energeetiline olukord ehk mida kõrgem on hoone energiaklass, seda väiksemad on kulutused energiale ja seda suuremaks võib hinnata kinnisvara väärtust. Energiamärgis annab ka ülevaate hoone investeerimisvajadustest.

Energiamärgise peab tellima hoone omanik, korteriühistu või korterelamu haldaja, kes võimaldab märgisega tutvuda ka teistel hoone elanikel. Üldjuhul väljastatakse märgis hoonele kui tervikule, aga kui hoonel puudub ühtne küttesüsteem, siis antakse märgis ka korterite kaupa.

Olemasolevale hoonele väljastab energiamärgise energiaauditeid tegev või energiamärgiseid väljastav ettevõte ja projekteeritavale hoonele väljastab energiamärgise projekteerija. Energiamärgise kehtivusaeg on 10 aastat. Energiamärgise koostamist ja väljastamist reguleerib ehitusseadus.

Täpsem info Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel

09/05/2014
by admin
Elamu energiaauditi aruande vorminõuded ja väljastamise kord kommenteerimine on välja lülitatud

Elamu energiaauditi aruande vorminõuded ja väljastamise kord

Energiaaudit või energiamärgis aitab säästa raha1. maist 2014 aastal on kehtestatud energiaaudititele uued nõuded Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt. Kõiki nõudeid võite lugeda riigiteataja vahendusel.

Mõned peamised muudatused ja uuendused:

Täpsustatud on oluliselt energiaauditi lähteandmete kogumist ja sisse on viidud nõue, et tellija esindaja peab ka kinnitama taasesitatavas vormis antud andmete õigsust.

Oluliselt on ka täiendatud uuringute ja mõõdistuste korda. Nüüd on kindel nõue, et mõõdistusi tuleb teostada vähemalt 7 päeva jooksul ja vähemalt 5% üldpindalast, samuti minimaalselt kolmes korteris. Sisekliima mõõtmiste juures on ka kindel nõue, et tuleb teostada CO2 mõõtmised. Ventilatsiooni toimivust tuleb samuti mõõta väljatõmbe ja sissepuhke avades. Ka on sisse viidud välispiirete termograafilise ülevaatuse nõue, et hinnata külmasildade osakaalu.

Lisaks palju teisi energiaauditi vormilisi täiendusi.

02/03/2014
by admin
Torustiku lekete kõrvaldamine aitab säästa energiat ja raha kommenteerimine on välja lülitatud

Torustiku lekete kõrvaldamine aitab säästa energiat ja raha

Tihti ei mõelda sellele, kui palju tegelikult tilkuvast kraanist või kuskil tilkuvast torust vedeliku kaob. Lisaks otsesele kulule, mis on tingitud vee kuluga tekitab selline tilkuv koht ka ohu, et kuskil piiretes tekib mädanik või hallitus. Eriti ohtlik võib selline pidev tilkumine (eriti sellised torustiku tilkumised, mida pole näha) hakata mädandama põhikonstruktsioone puithoonetel. Seega on vahest kasulik panna enne paari päevast lahkumist kirja veemõõtja näit ja tagasitulles seda kontrollida. Võite seda ka mõnel ööl teha.

Küttesüsteemide puhul tuleb aga tähelepanelik olla, kui liiga tihti tuleb süsteemi täita. Eriti tähelepanelik lekete suhtes tuleb olla siis, kui Teie elamises on kasutatud kiirliidetega tänapäevaseid torusid. Nagu näiteks Alupex. Nende liited väsivad tihti aastate möödudes ja nii tekivad ka lekked. Kui liitekohad on veel suletud (neid ei ole näha), siis võib nende tilkumine põhjustada vägagi suure kahju lõpuks.

Nii käitudes on võimalik kokku hoida  aastas mitmeid kuupmeeterid vett.

17/09/2013
by admin
Energiasäästu nipp: ventileerige siis, kui seda vaja on kommenteerimine on välja lülitatud

Energiasäästu nipp: ventileerige siis, kui seda vaja on

Energiasääst ventilatsioonist

Hiljuti sattusin ühele nädalavahetuse üritusele ühe valla rahvamajja. Antud ürituse jaoks oli renditud üks suur saal.

Energiasääst energiaauditi abilÜritus oli igati tore ja asjalik, kuid varsti panin tähele, et õhk hakkab umbseks muutuma. Samas – tegu oli korralikult renoveeritud hoonega ja ka ventilatsiooni restid jäid majal juba eemalt silma. Seega pidi olema hoones ka uus ja renoveeritud ventilatsioonisüsteem. Ja ka lagedes ja seintes oli näha õhuvõtu ja sissepuhke plafoone – seega ka saalis täiesti ventilatsiooni valmidus loodud. Kuid lähemal uurimisel selgus kurb tõsiasi – ventilatsioon tegelikult seisis. Natukene asja edasi uurides selgus järgmine asjaolu – ventilatsioon oli ilusti renoveeritud, paigaldatud kaasaegne ventilatsiooniseade koos uue automaatikaga, kuid juhtimine oli lahendatud tavalise kellaga. Ja seda programmkella ei osanud kohalik administraator ka kasutada. Tulemus – ventilatsiooniseade töötas enamus aega kella programmi järgi, mis paigaldajad suvaliselt sisse olid pannud – ehk tavalise kontori tööaja järgi. Samas ei olnud keegi mõelnud sellele, et kui toimuvad õhtuti hilja veel mingid suured üritused või ka nädalavahetustel. Kui väga suur üritus oli tulemas, siis käidi käsitsi ventilatsiooniseadet sisse lülitamas.

Ja siit tuleb ka selle korra säästu nipp – ventileerige õhku siis, kui see vajab tõesti ventileerimist. Ja kui ei ole vaja (inimesi majas pole), siis võib ventilatsioon julgelt kas üldse seista või töötada minimaalse kiirusega. Pidevalt ventileerimine võrdub kogu aeg tulede põletamisega – isegi, kui kedagi kodus ei ole. Varustage oma ventilatsioonisüsteem lihtsalt kaasaegse automaatikaga, mis võimaldab ruumi kasutuse järgi ventilatsiooni sisse/välja lülitada. Võimalusi on mitmeid – ventilatsiooni võib ühendada näiteks valvesüsteemiga – kui hoone valves, siis ka ventilatsioon seisab. Või jutu alguses kirjeldatud olukord – seal oleks olnud kõige õigem suurtesse saalidesse paigaldada CO2 andurid – kui CO2 tase mõnes ruumis oleks tõusnud, siis oleks ventilatsioon saanud signaali, et hakata täis kiirusega tööle. Lihtne ja odav lahendus, kuid võimaldab säästa tuhandeid eurosid aastas.

Energiaaudit ja energiamärgis ABaudit OÜ-st

ABaudit OÜ teeb erinevatele hoonetele energiaauditeid ja samuti väljastab ka energiamärgiseid. Kuna omame pikaajalist kogemust erinevate tehniliste süsteemide hoolduse ja haldusega, siis on pöörame suurt tähelepanu just tehnosüsteemidele (küttesüsteemid, ventilatsioonisüsteemid, automaatika). Seega võite meilt abi saada ka siis, kui tavapärased energiasäästu soovitused (maja soojustamine) mingil põhjusel ei sobi või kui peale soojustamist on energiakulu endiselt Teie meelest liiga kõrge. Kui soovite ka hinnangut oma ventilatsioonisüsteemi kohta ja ettepanekuid selle energiasäästlikumaks kasutamiseks, siis võite samuti meiega ühendust võtta.

14/09/2013
by admin
Energiasäästu nipp – kontrollige üle oma küttetorustiku isolatsioon kommenteerimine on välja lülitatud

Energiasäästu nipp – kontrollige üle oma küttetorustiku isolatsioon

Energiaaudit ja energiamärgis ABaudit OÜ-st

ABaudit OÜ teeb erinevatele hoonetele energiaauditeid ja samuti väljastab ka energiamärgiseid. Kuna omame pikaajalist kogemust erinevate tehniliste süsteemide hoolduse ja haldusega, siis on pöörame suurt tähelepanu just tehnosüsteemidele (küttesüsteemid, ventilatsioonisüsteemid, automaatika). Seega võite meilt abi saada ka siis, kui tavapärased energiasäästu soovitused (maja soojustamine) mingil põhjusel ei sobi või kui peale soojustamist on energiakulu endiselt Teie meelest liiga kõrge.

Energiaauditeid ja energiamärgiseid väljastades, samuti erinevatel koolitustes osaledes on lõpuks kogunenud üsna suur kogemustepagas energiasäästu alal. Järgnevalt jagame Teile järjest erinevaid energiasäästu meetmeid tutvustama, et Teil oleks ka endal võimalik oma energiatarvet kontrolli all hoida. Püüame võimalikult lihtsalt seletada tehnilisi termineid, et ka tavakasutajal oleks võimalik aru saada, millest jutt käib. Kõik nipid on tegelikult lihtsad ja varustatud ka hinnangulise aja või rahalise kuluga, samuti ka hinnangulise energiasäästu protsendiga.

Kontrollige üle oma küttetorustiku isolatsioon

Energiasäästu nipid ABauditistKontrollige üle kogu oma majapidamise küttetorustiku isolatsioon. Tihti isolatsioon kohati lahti tulnud või on mingitel põhjustel üldse kohati eemaldatud. Erilist tähelepanu pöörake nendele kohtadele, kus küttetorustik läbib külmi ruume – nagu näiteks keldrid, garaazid jne. Isegi, kui seal ei ole otseselt välisõhu temperatuur võib seal olla temperatuur siiski madalam ja seoses sellega ka soojusülekanne parem. Kui tavaolukordades võib üks meeter tavalist isoleerimata küttetorustiku toru eraldada umbes 5W meetri kohta, siis välistemperatuuris olevatel torudel on see kadu tunduvalt suurem. Alles hiljuti ühe energiaauditi käigus leidsime suure ventilatsiooniseadme küttesõlme välisõhus täiesti isoleerimata olekus olevana. Tehes seal toru läbimõõdu ja kogu pikkuse põhjal arvutusi, siis saime, et antud juhul kaotati aastas umbes 6MWh energiat selle sõlme pärast.

Seega kontrollige kindlasti oma küttetorustikud üle, kinnitage lahti tulnud isolatsioon, isoleerige kütmata pindadel kraanid ja teised isoleerimata kohad ja võite nii suhteliselt lihtsate ja odavate vahenditega üsna palju ka kokku hoida.

Üldjuhul kulub küttetorustiku isolatsiooni kontrolliks tund või paar ja natukene isoleerimisvahendeid ja teipi ja sellega tuleb üldjuhul toime enamus inimesi.

12/09/2013
by admin
Energiasäästu nipp – kontrollige üle oma sooja vee temperatuur kommenteerimine on välja lülitatud

Energiasäästu nipp – kontrollige üle oma sooja vee temperatuur

Energiasäästu nipid ABauditist

Energiaauditeid ja energiamärgiseid väljastades, samuti erinevatel koolitustes osaledes on lõpuks kogunenud üsna suur kogemustepagas energiasäästu alal. Järgnevalt jagame Teile järjest erinevaid energiasäästu meetmeid tutvustama, et Teil oleks ka endal võimalik oma energiatarvet kontrolli all hoida. Püüame võimalikult lihtsalt seletada tehnilisi termineid, et ka tavakasutajal oleks võimalik aru saada, millest jutt käib. Kõik nipid on tegelikult lihtsad ja varustatud ka hinnangulise aja või rahalise kuluga, samuti ka hinnangulise energiasäästu protsendiga.

Veetemperatuur

Majapidamisvee puhul on optimaalne veetemperatuur oluline tegur, millega tuleb arvestada. Kodumajapidamises kasutatava vee ideaalne temperatuur jääb tavaliselt vahemikku 49°C kuni 60°C. See vahemik tagab, et vesi on piisavalt kuum, et tõhusalt desinfitseerida ja puhastada, vältides samal ajal põletushaavu. Oluline on leida tasakaal piisavalt kuuma vahel, et tappa bakterid ja vältida haigustekitajate kasvu, kuid mitte nii kuuma, et see kujutaks endast ohtu vett kasutavatele inimestele.

Veetemperatuuri seadmine õigele tasemele nõuab hoolikat kaalumist ja tähelepanu. Üks peamisi asju, mida vee temperatuuri seadistamisel tuleb jälgida, on põletusoht. Liiga kuum vesi võib põhjustada tõsiseid põletushaavu, eriti haavatavatel inimestel, näiteks väikestel lastel ja eakatel. Sobiva temperatuuri määramisel on oluline võtta arvesse kõigi majapidamisliikmete vajadusi ja võimeid. Vee temperatuuri reguleerimisel ja õnnetuste ärahoidmisel võib abiks olla põletusevastaste seadmete, näiteks termostaatiliste segamisventiilide paigaldamine.

Teine aspekt, mida vee temperatuuri määramisel arvesse võtta, on energiatõhusus. Vee soojendamine moodustab olulise osa majapidamise energiatarbimisest. Veetemperatuuri vähendades saate säästa energiakulusid ja vähendada oma süsinikujalajälge. Siiski on oluline mitte seada temperatuuri liiga madalaks, sest see võib kahjustada puhastus- ja desinfitseerimisülesannete tõhusust. Õige tasakaalu leidmine energiatõhususe ja funktsionaalsuse vahel on võtmetähtsusega.

Lisaks sellele on väga oluline majapidamises kasutatava vee temperatuuri seadmisel arvestada legionellabakteritega. Legionella on patogeenne bakter, mis põhjustab legionelloosi, mis on raske kopsupõletiku vorm. Legionella areneb hästi soojas veekeskkonnas, eelkõige temperatuuril 25 °C ja 45 °C. Seetõttu on soovitatav hoida kuumaveesüsteeme temperatuuril üle 50 °C , et vältida Legionella bakterite kasvu. Veesüsteemide korrapärane hooldus ja järelevalve aitab tagada, et temperatuur jääb ohutusse vahemikku. Legionella kohta tasub kindlasti lugeda ka Terviseameti soovitust.

Kontrollige üle oma sooja vee temperatuur

Energiasäästu nipid ABauditistEnamus soojavee boilereid, küttesõlmede ja katelde kontrollereid võimaldavad seadistada sooja tarbevee temperatuuri erinevatele temperatuuridele. Eestis on valdavalt kasutusel 55C sooja vee temperatuurina. See temperatuur on täiesti piisav ja selle vee temperatuuriga ei ole ka ohtu põletuste tekkeks. Samuti ei hakka selle temperatuuriga ka erinevad bakterid vees arenema. Samas on siiski mitmel pool kasutusel veel 65C tarbevesi või ka veelgi kõrgemad temperatuurid. Kui konkreetset vajadust ei ole, siis langetage sooja tarbevee temperatuur 55C peale. Nii on ohutum ja samuti hoiate sellega ka energiat kokku, sest vee soojendamise peale kulub vähem energiat. Hinnanguline energiasääst on umbes 10% – konkreetsed suurused sõltuvad aga süsteemi suurusest, tüübist ja loomulikult ka kasutuse intensiivsusest.

Kui kõrvetate kraanist tuleva veega oma kätt, nii et tekivad ka esimesed põletuse tunnused, siis tasub kindlasti oma sooja vee temperatuur üle kontrollida! Põhjus võib ka hoopis mõne termostaadi või ventiili rikkes olla.

Tsirkulatsiooniga süsteemides on oluline jälgida ka küttesõlme tagasi jõudvat temperatuuri, et see liiga madalale ei langeks, sest siis võivad bakterid hakata siiski arenema madalama temperatuuridega kohtades. Ning oluline on siis kindlasti jälgida ka torustiku isolatsiooni.

Majapidamisvee temperatuuri määramisel on oluline arvestada ka individuaalseid eelistusi ja vajadusi. Mõned inimesed võivad erinevatel põhjustel, näiteks isiklikust mugavusest või tervislikest seisunditest tulenevalt, eelistada veidi soojemat või jahedamat vett. Nende teguritega arvestamine aitab tagada, et kõik majapidamises elavad inimesed on veetemperatuuriga rahul.

Kokkuvõtteks võib öelda, et optimaalse veetemperatuuri saavutamine majapidamises nõuab erinevate tegurite hoolikat kaalumist. Veetemperatuuri määramisel on oluline tasakaalustada funktsionaalsust, energiatõhusust, ohutust ja individuaalseid vajadusi. Õige tasakaalu leidmisega saate tagada, et teie majapidamisvesi oleks nii tõhus puhastamiseks ja desinfitseerimiseks kui ka ohutu ja mugav kõigile majapidamisliikmetele. Veesüsteemide korrapärane jälgimine ja hooldus on samuti oluline, et vältida kahjulike bakterite, näiteks Legionella, kasvu.

Energiaaudit ja energiamärgis ABaudit OÜ-st

ABaudit OÜ teeb erinevatele hoonetele energiaauditeid ja samuti väljastab ka energiamärgiseid. Kuna omame pikaajalist kogemust erinevate tehniliste süsteemide hoolduse ja haldusega, siis on pöörame suurt tähelepanu just tehnosüsteemidele (küttesüsteemid, ventilatsioonisüsteemid, automaatika). Seega võite meilt abi saada ka siis, kui tavapärased energiasäästu soovitused (maja soojustamine) mingil põhjusel ei sobi või kui peale soojustamist on energiakulu endiselt Teie meelest liiga kõrge.

10/09/2013
by admin
Energiasäästu nipp – lülitage välja ekraanisäästjad (screensaverid) kommenteerimine on välja lülitatud

Energiasäästu nipp – lülitage välja ekraanisäästjad (screensaverid)

Energiaaudit ja energiamärgis ABaudit OÜ-st

ABaudit OÜ teeb erinevatele hoonetele energiaauditeid ja samuti väljastab ka energiamärgiseid. Kuna omame pikaajalist kogemust erinevate tehniliste süsteemide hoolduse ja haldusega, siis on pöörame suurt tähelepanu just tehnosüsteemidele (küttesüsteemid, ventilatsioonisüsteemid, automaatika). Seega võite meilt abi saada ka siis, kui tavapärased energiasäästu soovitused (maja soojustamine) mingil põhjusel ei sobi või kui peale soojustamist on energiakulu endiselt Teie meelest liiga kõrge.

Energiaauditeid ja energiamärgiseid väljastades, samuti erinevatel koolitustes osaledes on lõpuks kogunenud üsna suur kogemustepagas energiasäästu alal. Järgnevalt jagame Teile järjest erinevaid energiasäästu meetmeid tutvustama, et Teil oleks ka endal võimalik oma energiatarvet kontrolli all hoida. Püüame võimalikult lihtsalt seletada tehnilisi termineid, et ka tavakasutajal oleks võimalik aru saada, millest jutt käib. Kõik nipid on tegelikult lihtsad ja varustatud ka hinnangulise aja või rahalise kuluga, samuti ka hinnangulise energiasäästu protsendiga.

Lülitage välja ekraanisäästjad

Energiasäästu nipid ABaudit OÜ-stKäesolev energiasäästu nipp annab suurimat efekti suurtes kontorites ja ettevõtetes, kuid samuti võivad selle abil säästa ka kodutarbijad, kellel veel vanemad CRT monitorid kasutusel. Tihti on erinevatel arvutigraafikutel ja mänguritel üsna suured ja võimsad monitorid. Kuid kui keegi parasjagu arvutit ei kasuta, siis on tihti jäänud vanast harjumusest peale erinevad ekraanisäästjad. Mõnele lausa meeldib vaadata, kuidas tegevusetult oleva arvuti ekraanil erinevad pildid vahetuvad või ilus muster jookseb. Kuid kahjuks ei teavitata ennast, kuid palju sellega energiat kulutatakse. Praegu ka kõige energiasäästlikumad monitorid kulutavad ca 20W energiat. Enamiku monitoride energiatarve jääb aga 25-100W vahele. Kui nüüd Teie kontoris töötab juba 10 inimest ja nad kõik kasutavad energiasäästjaid – võite ise arvutada, kui palju tegelikult energiat kulutate.

Energiasäästu soovitus

Seadistage oma arvutite ja läptopide monitorid nii, et kui nad on tegevusetult, siis nad lülitatakse ka kohe välja. Isegi, kui esmapilgul tundub, et saavutatav energiasääst on tühine, siis aastas lõikes võib tulla kokku üsna suur summa. Isegi, kui monitor päevas 1 tunni vähem töötab, siis ka siis annab aastas ca 15-25kWh säästa arvuti kohta. Ja kui kasutajaid on juba rohkem, siis seda suurem ka sääst tuleb. Nii võib kümne töötajaga firma säästa lihtsa seadistusega aastas juba üsna normaalse summa. Seda eriti siis, kui monitore ja arvuteid üldse välja ööseks ei lülitata!